Vår Politik | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Vår Politik

Vår politik i Örkelljunga

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

Ni kan också söka vår politik utifrån nämnd och förvaltning i kommunen. Följande nämnder finns:

Utbildningsnämnden, ansvarar för utbildningsförvaltningen, som har ansvar för skolan bland annat.

 • Rör inte vårt västerländska arv!

  Skolverket föreslår att antikens historia ska tas bort från undervisningen. Ett förslag som har provocerat och väckt frustration bland såväl oss Sverigedemokrater, som många andra skarpsinniga personer. 

   

  I början av 1900- talet var ämnet historia ett av skolans viktigaste. Staten ville utbilda goda och kunniga medborgare och då var kunskap om historien väldigt viktig. Man lyfte fram ett bildningsideal i Sverige och där skulle kunskap om Antiken självklart ingå, eftersom Sverige och Europa vilade på dess grund. Men i den svenska skolan har historieundervisningen genomgått stora förändringar. Den som undervisades i historia på 80-talet känner inte igen den historieundervisningen som undervisas idag, eftersom man har slopat och minimerat utrymmet för många historiska epoker och händelser. Vi anser att det är en oroväckande utveckling som drar åt fel håll, en utveckling som har förkastat och förminskat vikten av vår historia, sakta men säkert.

   

  Den västerländsk civilisationen föddes i antikens Grekland. De gamla grekerna lade grunden till vår västerländska kultur och det är också därifrån vi har hämtat både kunskap och många tankesätt. Som till exempel vår moderna demokrati, en del av våra myter och sagor, samt ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper. Grekerna har lärt oss hur god konst ska se ut, hur livet på ett torg ska fungera, hur uppfostran och undervisning kan gå till, samt kunskap om teater, tänkande, idrott och läkekonst. Antiken är vårt kulturarv, något som ska bevaras, förvaltas, förkovras och vi är skyldiga att föra historien vidare till generation efter generation.

   

  Vi alla, även de som arbetar på Skolverket, bör ställa sig frågan: -vad vore vi utan vår historia? Uppenbarligen tomma blad, så som historikern Heléne Lööw vackert beskriver: “Historia handlar om vilka vi är som människor. Hur vi i andra tider och på andra platser förhållit oss till livet, döden och varandra, hur vi konstruerat och raserat gemenskaper, hur vi skapat mening och minnesbärande berättelser. Utan historia blir vi tomma blad, som fladdrar runt i en obegriplig och åsiktsdriven samtid.”

  Eller som historikern Bo Eriksson redogör bedårande:

  ”Det förflutna är en del av människans – mänsklighetens – identitet. Det går inte att välja bort historia, att säga att det inte har någon betydelse, då det är ett existentiellt faktum som är förbundet med människan som både biologisk varelse och samhällsvarelse.”

  Emily Haydari (SD)

  Ledamot i utbildningsnämnden

  Örkelljunga kommun

   

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för 2018

  Budget för Örkelljunga 2018

  Sverigedemokraterna föreslår bland annat att kommunen ska öppna förskola i Tockarp och att kommunen ska lägga mer resurser på äldrevården och grundskolan. Det behövs även en ordentlig översyn av grundskolan och förhoppningsvis nya lokaler. Detta och mycket mer kan ni läsa i vår budget som finns att läsa om man följer länken:

  Budget Sverigedemokraterna Örkelljunga 2018

  Mer info
 • 1

  Bygg ny grundskola i Örkelljunga

  Sverigedemokraterna vill bygga en ny grundskola i Örkelljunga. Det är redan idag för många elever på de båda grundskolorna i centrala Örkelljunga och antalet spås öka under kommande år. Ännu har man kunnat lösa detta med baracker och tillfälliga lösningar, men vi vill se en bättre genomtänkt lösning som håller över tid. Med anledning av detta har vi lämnat in följande motion:

   

  NY GRUNDSKOLA I ÖRKELLJUNGA

  Motion till Örkelljungas kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna ser problem med dagens trångboddhet i framförallt grundskolan i centralorten. Få lokaler och tillfälliga lösningar med baracker är inte optimalt för en välfungerande verksamhet. Klassernas storlek bör inte avgöras av tillgången på lektionssalar utan bör optimeras utifrån lärande. Det finns en politisk vilja att ha små klasser, som tyvärr motverkas av bristen på lokaler.

  Det var nu länge sedan någon ny skola byggdes i Örkelljunga och kanske är det dags för kommunen att satsa på något nytt. Behovet verkar vara stort i centralorten och möjligheterna till ytterligare utbyggnad av Bering och Mården är högst begränsat.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna

  Att utreda hur behovet av en ny skola ser ut och hur det kan lösa dagens trångboddhet.

   

   

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

   

  Anneli Eskilandersson                                                                           Tommy Brorsson

  Är det på tiden att vi vågar satsa på våra barn med en ny skola? Det tycker i alla fall vi i Sverigedemokraterna!

   

  Mer info
 • Budget för Örkelljunga 2017

  Som enda parti la Sverigedemokraterna en egen skuggbudget till de övriga partiernas gemensamma budgetförslag.

  Förslaget finns att läsa i sin helhet via länken nedan:

  Klicka här för att läsa budgeten: https://orkelljunga.sd.se/wp-content/uploads/sites/102/2016/12/Budget-2017-2019.pdf

  Sverigedemokraternas budget för Örkelljunga kommun

  2017

  samt flerårsplan 2018 – 2019

  KF gruppen vid hjälmsjön

  Vi arbetar för ett tryggare Örkelljunga!

   (På bilden saknas Blagoveska Poulsen, Ulf Nilsson och Mogens Poulsen)

   

  Helsingborgs dagblad skrev om budgetdebatten här: http://www.hd.se/2016-11-29/sju-mot-en-i-budgetdebatt

  Mer info
 • SD föreslår att minska kommunfullmäktige i Örkelljunga

  Genom en motion till kommunfullmäktige så föreslår vi att minska antalet i kommunfullmäktige till 25 stycken. Anledningen är givetvis att vi ser möjligheter att spara pengar som då kan användas till skolan istället.

   

  Motion:

  Minska kommunfullmäktige

   

  Motion till Örkelljungas kommunfullmäktige.

  Örkelljunga har ett av Sveriges i särklass största kommunfullmäktige sett till antalet invånare. Om till exempel Helsingborg skulle ha lika många representanter per invånare som Örkelljunga har skulle deras kommunfullmäktige bestå av över 400 ledamöter. Sverige har representationsdemokrati, vilket innebär att man utser personer att föra fram åsikter i fullmäktige. Då ytterst få av kommunfullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i debatten, kan det knappast anses vara ett demokratiproblem om antalet minskas. Att konkurrensen kring platserna ökar är tvärtom bra då det gör ledamöterna mer måna om att leva upp till sina väljares förväntningar vilket till och med kan förstärka och förbättra debatten jämfört med hur det är idag. Mycket av dagens politikerförakt grundar sig i känslan av att ledamöterna är självutnämnda utan att ha ett förankrat stöd bland folket.

  Det är därför Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljungas bör minska sitt förhållandevis stora kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

   

  Att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

  Att antalet ledamöter ska fastställas till 25 stycken.

   

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

   

  Tommy Brorsson, gruppledare SD

  ______________________________________________

  Motionen nämns i HD här: http://www.hd.se/2016-10-19/sd-vill-banta-fullmaktige

  Själva motionen finns i sin helhet här: Minska fullmäktige 25 ledamöter

   

  Mer info
 • Vi vill se ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende

  Flera partier har motionerat och kommit med förslag rörande både en ny vårdcentral och en ny folktandvård i Örkelljunga. Vi vill från SDs sida även ge vår bild av hur vi vill ha det. Vi skulle helst se att man gör ett samarbete med regionen och bygger både vårdcentral och folktandvård i direkt närhet till det äldreboende som ska byggas. Det kan, om det är lämpligt, eventuellt även läggas i samma byggnad.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga har med anledning av det lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga:

   

  Ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen

   

  Motion till Kommunfullmäktige i Örkelljunga:

  Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral, folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

  Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen. Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en välfungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

  Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.  

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Tommy Brorsson

   

  Länk till motionen: Motion VC FT och Äldreboende

   

  Mer info
 • SD vill laglighetspröva avsiktsförklaringen om höghus i Örkelljunga

  SD i Örkelljunga har genom Tommy Brorsson och Mikael Eskilandersson begärt laglighetsprövning av avsiktsförklaringen mellan Örkelljunga kommun och  Fastighets AB 3Hus. Detta då SD anser att en sådan avsiktsförklaring borde ha föregåtts av politiska diskussioner kring kommande utseende och utveckling i byn. Nu ställs partierna inför ett färdigt förslag, att godkänna eller förkasta och som är svårt att påverka på detaljnivå. Förslaget är dessutom långtgående och detaljerat, till och med på var byggnader ska ligga och hur många våningar de ska ha, samt vilka användningsområde som kan komma i fråga. Eftersom de förtroendevalda är valda att just ansvara för utvecklingen av orten, så är det oacceptabelt att ett enskilt kommunalråd tar sig rätten att ensam besluta om utvecklingen, som Carina Zachau gjort i detta fallet, särskilt då kommunalrådet endast företräder en mindre del av fullmäktige.
  Höghus centrum

  Vision eller skräckexempel?

  SD har ännu inte som parti tagit ställning till vad vi tycker om det förslag som tagits fram, utan vänder oss i dagsläget emot sättet det tagits fram på. Vi vill se en bred diskussion kring kommunens utveckling där alla partier får ge sin bild av hur de tycker kommunen ska utvecklas. Det är det politiken är till för och vi accepterar inte att kommunalrådet struntar i att ens tillfråga den politiskt valda församlingen, i en så här viktig fråga.
  Laglighetsprövning:
  _______________________

  Till Förvaltningsrätten i Malmö

  2016-02-29

  Överprövning/Laglighetsprövning av den avsiktsförklaring som Örkelljungas kommun ingått utan tidigare politiska beslut eller diskussioner. Först i efterhand har politikerna i KSAU fått möjlighet att komma med synpunkter, efter att kommunen genom avsiktsförklaringen bundit upp sig kring en mängd riktlinjer.

   

  Från KSAU protokollet 2016-02-17, efter att kommunen redan undertecknat avsiktsförklaringen.

  ”Avsiktsförklaring

  Överenskommelse gällande denna avsiktsförklaring har träffats mellan

  Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22

  Åstorp.”

   

  Vi vill få prövat om kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen har rätt att, utan föregående diskussioner och/eller beslut i den politiska församlingen, binda upp kommunen med en långtgående avsiktsförklaring med kommunalrådets favoritbolag.

   

  Vi anser att detta är en politisk fråga som bör behandlas av politikerna som är folkvalda i kommunen, innan det undertecknas och inte enbart av ett ensamt kommunalråd. Detta för att de folkvalda ska få möjlighet att komma med synpunkter och åsikter innan kommunen bundit upp sig kring vissa riktlinjer eller en viss utförare. Det är demokratiskt viktigt att det är politikerna som styr kommunen och inte kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen.

   

  För Örkelljungas politiker blev detta känt först genom att tidningen skrev om planerna, som fram tills dess hållits hemliga för de beslutande i kommunen.

  http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2016/02/12/byggstart-om-tva-ar-fororkelljungas-manhattan/

   

   

  Vi yrkar att förvaltningsrätten upphäver avsiktsförklaringen.

   

  Undertecknat: Mikael Eskilandersson och Tommy Brorsson

  __________________________________________

   

   

   

  Mer info
 • 8 miljoner mer till skolan i Sverigedemokraternas budget

  Sverigedemokraterna gör stora satsningar på skolan och äldrevården i sin budget. 8 miljoner mer än Sju-klövern (Alliansen + Rödgröna) och en total satsning på utbildningsförvaltningen med närmare 11,7 miljoner mer än tidigare år. En ny utredning visar också att det är möjligt att göra en besparing på socialförvaltningen med 7 till 12 miljoner årligen samtidigt som man höjer kvalitén på äldrevården och hemtjänsten.

  Utöver det vill vi bland annat satsa på följande:

  Nytt dagis i anslutning till Tockarps skola.

  Närodlad och svenskt kött i kommunens alla kök.

  Förbättrade skolskjutsar.

  Rätt till daglig utevistelse för alla äldre.  

  Alla handlingar till kommunpolitikerna skickas som PDF-filer istället för post.

  Plus mycket mer som finns att läsa i vår kompletta budget på nedanstående länk.

  Sverigedemokraternas budget för Örkelljunga kommun 2016-2018

   

  Mer info
 • Örkelljungas kommunfullmäktige beslutar ta emot fler ensamkommande flyktingbarn

  Tydligen tycker de övriga partierna inte att Örkelljunga tagit emot tillräckligt många flyktingar och ensamkommande. Trots att man själv beräknar antalet flyktingar som kommit till kommunen under det senaste ett och ett halvt året, till mer än 450 stycken totalt och att man i kommunen idag har 72 ensamkommande flyktingbarn så var samtliga övriga partier ense om att höja antalet flyktingbarn.

  Motiveringen var lika diffus och märklig som vanligt. Eftersom migrationsverket kommer att få möjlighet att placera fler flyktingbarn i kommunen mot kommunens vilja så kan vi höja antalet självmant och därmed skulle man föregå migrationsverkets beslut. Vad man inte då tänker på är att migrationsverket troligen kommer att använda sig av tvång först efter att alla frivilliga platser är fyllda och då riskerar alltså Örkelljunga kommun att få ännu fler. Sverigedemokraterna var ensamma om att motsätta sig beslutet och reserverade sig mot beslutet enligt nedanstående:

  Reservation:

  Reservation mot fortsatt frivilligt mottagande av så kallade flyktingbarn till Örkelljunga

  Reservation från Sverigedemokraterna, kommunfullmäktige 2015-10-26:

  Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

  Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

  Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

  Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

   

  Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reserveras oss mot beslutet.

  /SD kommunfullmäktigegrupp

  Mer info