Utbildningsnämnden | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Våra förslag i budgeten för 2019:

Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.

Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.

Att Örkelljunga ska eftersträva efter en skolkultur som bygger på lärande och ”ordning och reda”.

Att se över hur skolans redskap för ordning, trygghet och lärande kan utvecklas genom användande av t.ex kvarsittning, skolk-SMS och studieteknik.

Att införa s.k. ”jourskola” där elever som tillfälligt inte klarar av att tillgodogöra sig kunskaper på lektionstid placeras för att få extra stöd.

Att hos Region Skåne kräva att tandvården för kommunens barn och unga löses inom kommunen, så att frånvaron från skolan kan minimeras.

Att bygga en ny grundskola i Örkelljunga.

 

 

SD:s vision för våra barn

SD är ett parti som värnar om familjens rätt att själv styra och välja sina barns omsorg. Vi har tidigare stridit för att få ett kraftigt höjt vårdnadsbidrag men efter att Liberalerna och Centerpartiet i riksdagen röstat för ett totalförbud mot vårdnadsbidrag i kommunerna så är det inte längre möjligt att genomföra. Vi kommer dock att bevaka utvecklingen och avser att snarast införa ett nytt och bättre vårdnadsbidrag.

Eftersom familjers valfrihet och möjlighet att själv styra sina liv är centralt för SD ser vi gärna att kommunen anställer fler dagmammor samt att det skall finnas en förskola i varje ort. Närmast vill vi snarast se en ny förskola i Tockarp. Kostnaden för denna förskola är inte större än det är att bygga ut förskolorna i centrala Örkelljunga.

 

 

 

SD:s vision för skolan

Sverigedemokraterna vill ha en skola med ordning och reda där kunskap och lärande är i fokus. Vår vision om skolan bygger på forskning och kända faktorer för att skapa en bra skolmiljö, där alla elever kan känna sig trygga och lära sig på sina egna villkor.

 

Förbättra skolan

Örkelljungas skolor i tätorten har under senare år presterat allt sämre och eleverna har fått med sig allt mindre kunskap. Denna utveckling måste vändas, på riktigt. Små förbättringar enstaka år är inte tillräckligt. Sverigedemokraterna har varit det parti som föreslagit lösningar och kommit med visioner om hur vi kan återskapa en fungerande skola där eleverna trivs och där de kan få de kunskaper de har rätt till.

All forskning pekar på tre saker som är avgörande för hur en skolas elever presterar. Det handlar om engagemang hos läraren, engagemang hos föräldrarna och engagemang hos eleven.

Vi vill att varje lärare ska känna att de har ledningens förtroende och mandat att leda sin undervisning på ett bra sätt, samt att det finns tillgång till en ”verktygslåda” som ska innehålla såväl innehålla allt från jourskola till kvarsittning. Det ska även finnas verktyg för att belöna positivt beteende.

Elevernas engagemang är givetvis till stor del beroende av att det finns engagerande lärare och att det finns en miljö som i övrigt inbjuder till lärande och kunskapsinhämtning. Ett effektivt sätt för att få elever att öka sitt engagemang är genom att lära dem hur inlärning fungerar, för att de på så sätt ska kunna lära sig snabbare och bättre. SD föreslog i en motion att studieteknik skulle lyftas ut och fokuseras på. Utbildningsnämnden var emellertid inte intresserade av någon förändring.

Föräldrarnas engagemang är beroende av rätt och konkret information från skolan. Idag är skolans rutiner för detta bristfälliga. SD föreslår att skolan har muntlig kontakt med varje elevs föräldrar (motsv,) minst en gång per månad och då kort informerar om elevens utveckling. Denna modell finns vid många friskolor och det har visat sig att månadssamtalen höjer föräldrarnas engagemang i sina barns lärande.

Det största problemet är dock avsaknaden av en fungerande ”skolkultur” i Örkelljunga. Med ”skolkultur” avses den långsiktiga uppbyggandet av en organisation vars grundläggande anda och värderingar genomsyrar alla funktioner i skolan. Vill man skapa en skola med ordning och reda, med fokus på lärande och utveckling av eleverna så krävs det att man hela tiden har detta med sig i alla beslut som fattas. Man måste skapa en organisation som, till skillnad mot idag, har ett tydligt uppdrag från utbildningsnämnden och därför i alla lägen vet vad som förväntas av den och som vet att nämnden står bakom och stöttar arbetssättet som används.

 

 

Förskola i Tockarp

Sverigedemokraterna vill att det snarast startas en förskola i anslutning till skolan i Tockarp. Den som idag bor i närheten av Tockarp och redan har placerat ett eller flera barn på en annan förskola, kommer givetvis vara måttligt intresserad av att byta, men på sikt ser vi det som avgörande för om Tockarps skola ska finnas kvar i framtiden.

 

Återinfört vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget försvann som möjlighet för kommunerna sedan Alliansen gjort gemensam sak med regeringen. Sverigedemokraterna stod därmed kvar som enda motståndare till slopandet men hoppas på sikt kunna riva upp beslutet. Efter valet 2018 räknar vi med att kommunerna ska få tillbaka självstyret även på denna punkt. Vi föreslår därför att vårdnadsbidraget snarast införs, när detta blivit möjligt.

Kyrkskolan i Örkelljunga. En av kommunens vackraste byggnader.

Ansvariga politiker för SD i Utbildningsnämnden är:

Anneli Eskilandersson, Ordinarie ledamot och ledamot i Arbetsutskottet

Michael Bengtsson, Ordinarie ledamot och ersättare i Arbetsutskottet

_______________________________________________________________

 

Motioner som berör Utbildningsnämnden

NY GRUNDSKOLA I ÖRKELLJUNGA

Motion till Örkelljungas kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna ser problem med dagens trångboddhet i framförallt grundskolan i centralorten. Få lokaler och tillfälliga lösningar med baracker är inte optimalt för en välfungerande verksamhet. Klassernas storlek bör inte avgöras av tillgången på lektionssalar utan bör optimeras utifrån lärande. Det finns en politisk vilja att ha små klasser, som tyvärr motverkas av bristen på lokaler.

Det var nu länge sedan någon ny skola byggdes i Örkelljunga och kanske är det dags för kommunen att satsa på något nytt. Behovet verkar vara stort i centralorten och möjligheterna till ytterligare utbyggnad av Bering och Mården är högst begränsat.       

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna

Att utreda hur behovet av en ny skola ser ut och hur det kan lösa dagens trångboddhet.

 

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Anneli Eskilandersson

Tommy Brorsson

Status på motion om ny grundskola

Avslag

Avslagen i Kommunfullmäktige, av samtliga andra partier.