Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Niclas Bengtsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 070-6864810

Skicka e-post till SD Örkelljunga

 • Inte tillåtet att yrka på färre flyktingbarn i Örkelljunga

  Av den 14 januari, 2015
  0

  Idag, onsdagen den 14 januari, behandlade kommunstyrelsen ett ärende som berörde hur många flyktingbarn Örkelljunga kommun ska ta emot. Eftersom det varit många problem med mottagandet tidigare och det dessutom orsakat kommunen kostnader som inte ersatts av migrationsverket på det sätt som var utlovat när vi började ta emot flyktingbarn, så ville vi minska antalet kraftigt. Allra helst ända ner till noll och därmed även lägga ner verksamheten. Det finns ett tidigare beslut i kommunfullmäktige som säger att vi ska ta emot flyktingbarn, så därför yrkade vi även att frågan skulle tas upp i kommunfullmäktige, så att vi kan avsluta det mottagande vi har. Vårt yrkande var:

  ”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn.”

  Kommunstyrelsens ordförande, Carina Zachau (m), vägrade att ta upp vårt yrkande, med motiveringen att det inte var berett av kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkten som ärendet togs upp under var punkt 20 . Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn

  Det finns inget beredningstvång i kommunstyrelsen eftersom kommunstyrelsen är ett beredningsorgan. Enligt kommunallagen så har en kommun en skyldighet att ha kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta för att kommunstyrelsen ska vara beredningsorgan till kommunfullmäktige. Ett krav på att kommunstyrelsens arbetsutskott först ska bereda våra yrkande blir omöjligt eftersom vi inte har representation i det arbetsutskottet som beredde ärendet. Vi har lämnat in följande reservation och kommer även att lämna in ett överklagande. Tyvärr är det delvis politiker som behandlar överklagandet, så vi får väl se hur det går. Intressant dock att den nya 7-klövern som bildats efter valet inte ens tillåter yrkande på färre flyktingbarn till kommunen, bara fler, så någon minskning av mottagandet är inte ens tillåtet att föreslå, i det ”nya social-moderata” Örkelljunga.

   

  Reservation från Sverigedemokraterna:

  20. ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn

   

  Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

   

  Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

   

  Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

   

  Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

   

  Med anledning av ovanstående ville vi Sverigedemokrater yrka ”att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn.”

  Eftersom vårt yrkande inte tilläts med motiveringen att det inte är berett, väljer vi att reserveras oss mot beslutet och kommer givetvis att överklaga. Enligt kommunallagen finns inget beredningstvång men en stark yrkanderätt och det måste vara möjligt för oss som parti att yrka, i enlighet med vår syn på verksamheten, i kommunstyrelsen, speciellt när vi inte var representerade i arbetsutskottet.

   

  /SD Örkelljunga

   

   

 • Socialdemokraterna gav makten till Alliansen

  Av den 23 december, 2014
  0

  Den 22 december avgjordes slutligen hur nämnder och styrelser i Örkelljunga skulle se ut och styras under de kommande fyra åren. Den tidigare omtalade lösningen med ordförande till Alliansen, 1 vice ordförande till de rödgröna och 2 vice ordförande till Sverigedemokraterna var inte längre något som de rödgröna eller Alliansen ville stå bakom. Istället bildade man tillsammans en så kallade 7-klöver, för att hålla ute Sverigedemokraterna från presidierna. Socialdemokraterna bytte sina 1 vice ordförandeposter mot 2 vice ordförande, i samtliga nämnder. Mot detta fick de egentligen ingenting mer än mindre inflytande och svårare att påverka. De hävdar själva att de fick igenom sin budget, fast utan skattehöjning, och att det var betalningen, men det skulle Socialdemokraterna fått igenom oavsett eftersom SD röstade för samma budget. Så sanningen är att de gav bort sina 1 vice ordförandeposter enbart för att inte Sverigedemokraterna skulle få 2 vice ordförande.

  När vi skulle utse ordförandeposterna till kommunstyrelsen så föreslog Sverigedemokraten Mikael Eskilandersson Socialdemokraternas Christer Olsson som motförslag till Moderaten Carina Zachau. Då klargjorde Christer Olsson att han inte kandiderade till ordförandeposten för kommunstyrelsen, vilket är kommunens högsta nämnd under kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna erbjöd här Socialdemokraterna att få makten under de kommande fyra åren, men Socialdemokraterna var inte intresserade av att leda kommunen. Sverigedemokraternas gruppledare, Tommy Brorsson, föreslog sedan Christer Olsson som vice ordförande i kommunstyrelsen. Även till denna post ansåg Socialdemokraterna att Alliansens politiker var mer lämpade och Christer avstod från att kandidera.

  Det pratades en del om ”kutym” och vad det egentligen var för att utse presidier. När det finns en majoritet så är kutym att majoriteten, i kraft av sitt starkare röstetal, tar ordförande och vice ordförande. Därefter lägger majoriteten ner sina röster och låter oppositionen själva göra upp om 2 vice ordförande. I Örkelljunga talar röstsiffrorna sitt tydliga språk. Majoriteten, som är alla andra partier utom SD (7-klövern), röstade alla på Socialdemokraternas förslag till 2 vice ordförande. Nu hålls alla personval med slutna omröstningar, vilket gör att det blir mindre tydligt vem som röstade på vad, men man får ändå förutsätta att Sverigedemokraterna röstade på sin kandidat och då denna fick 10-11 röster beroende på vilken omröstning, så syns det tydligt att Socialdemokraternas kandidater fick stöd av Alliansen. Det bevisar att den 7-klöver som nu styr Örkelljunga är just en 7-klöver. Alla försök att hävda att det finns tre block motbevisas av dessa röstsiffror.

  Något som det däremot pratades betydligt mindre om är ”heder”. Moderaterna har tidigare träffat oss Sverigedemokrater för att ”diskutera den uppstådda situationen” och då var vi ense om hur fördelningen av ordförandeposterna bör se ut. Alltså med den fördelning där Alliansen tar ordförande, rödgröna vice ordförande, och Sverigedemokraterna 2 vice ordförande. Redan under ett tidigare fullmäktige, där valberedning valdes och där ordförande och vice ordförande för valberedningen föreslogs, så gick Alliansen ifrån detta och föreslog även en vice ordförande till valberedningen. Då det stod klart att Sverigedemokraterna tänkte rösta på de Rödgrönas förslag, så drog man dock tillbaka förslaget. Nu visar det sig dock att även Socialdemokraterna väljer att gå ifrån denna informella uppgörelse och röstar numera med Alliansen på varje ordförandepost. Visst grämer det oss Sverigedemokrater lite att vi hjälpte Socialdemokraterna till en vice ordförandepost de själva tydligen inte anser vara värd något.

  Den intressanta frågan nu är, hur kommer Socialdemokraternas väljare att se på Socialdemokraternas uppgörelse? Kommer man att tycka att det var rätt att ge bort makten, för att undvika inflytande från Sverigedemokraterna?  Är Socialdemokraternas väljare verkligen nöjda med att Moderaternas Carina Zachau sitter kvar, trots den enorma valförlusten och dessutom med ett aktivt stöd från Socialdemokraterna?

 • Alliansen inleder samarbete med de rödgröna i Örkelljunga

  Av den 26 november, 2014
  0

  Alliansen och de rödgröna i Örkelljunga har nu offentliggjort det som vi egentligen alla visste sedan tidigare, att de nu har gått samman mot SD och ska samarbeta under de kommande fyra åren för att hålla SD utanför. Det riktigt intressanta är att Socialdemokraterna på detta sätt bakbinder sig själva, då de hade stora möjligheter att påverka politiken i Örkelljunga på riktigt, men väljer att istället ingå som stödparti åt Moderaterna.

  Det fanns tre tydliga block i Örkelljunga:

  Alliansen 17 mandat

  Rödgröna 14 mandat

  Sverigedemokraterna 10 mandat

  För att kunna få igenom frågor i fullmäktige behöver man majoritet, vilket blir minst 21 mandat om ingen lägger ner sin röst. Det betyder att inget block kan av egen kraft genomföra något utan behöver stöd från ett annat block, indirekt eller direkt, för att få igenom sin fråga. Alliansen gör gärna gällande att de är största grupp och därför ska vara styrande, men det förutsätter att något av de övriga blocken antingen stödjer det, eller åtminstone lägger ner sina röster och på så sätt ger ett indirekt stöd.

  Vad har då Socialdemokraterna vunnit på uppgörelsen?

  Ja, det återstår att se, men av det som kommit ut hittills så verkar Socialdemokraternas del av kakan vara väldigt liten. Man ger bort alla vice ordförandeposter mot att istället få andra vice ordförandeposter. En klar försämring då man snarast befäster Alliansens makt i nämnderna. Nu ska vi i ärlighetens namn säga att nämnderna ännu inte är utsedda och därmed kan detta ändra sig, men efter vad man redovisar nu så verkar Socialdemokraterna inte fått något i utbyte mot sina röster.

  Det man säger att man fått, ett 50% kommunalråd, skulle man fått oavsett då det tidigare fanns en majoritet för 60%, 50%, 40% förslaget. Alltså en procentuell fördelning av kommunalrådsposten, där S skulle få 50%. Man påstår också att man fick igenom några yrkande i socialnämnden, om att tillskjuta resurser, något som S tidigare ville göra med en skattehöjning. Nu görs det ett tillskott utan skattehöjning (eftersom man plötsligt hittat pengar…), men om detta inte gjorts, så hade socialnämnden ändå gjort av med dessa resurser och pengarna hade istället tillskjutits i en tilläggsbudget. Yrkandena hade dessutom gått igenom utan stöd från Alliansen då SD inte yrkade avslag till dem i kommunfullmäktige, vilket inget annat parti heller gjorde.

  Läs även HDs artikel:

  http://hd.se/orkelljunga/2014/11/26/uppgorelse-stanger-ute-sd-i/

  Vi får säkert anledning att återkomma till denna nya situation. Kan bli minst sagt intressant att följa utvecklingen.

 • Sverigedemokraternas valsedel i Örkelljunga 2014

  Av den 11 augusti, 2014
  0

   

   

   

  Sverigedemokraternas valsedel för kommunfullmäktige 2014 i Örkelljunga.
  Valsedel Örkelljunga 2014