Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Niclas Bengtsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 070-6864810

Skicka e-post till SD Örkelljunga

 • Minska könets betydelse, istället för att skära i ungas könsdelar

  Av mikael.eskilandersson den 23 september, 2015
  0

  Replik som tidningen avböjde att ta in. Denna replik är ett svar på tidigare insändare enligt nedanstående länkar.

  http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/09/16/tvinga-inte-unga-som-fotts-i-fel-kropp-att-vanta-med-konskorrigering-och-risker/

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/tvinga-inte-unga-som-fotts-i-fel-kropp-att-vanta-med-konskorrigering-och-risker/

   

  ”Frågan är inte hur vi ska ändra på våra ungdomar så att de passar in, utan hur vi ska ändra på samhället så att unga passar in, oavsett kön”

   

  Tinahåkan Jönsson, medlem i Transföreningen FPES och Alfie Martins, ordförande i Transföreningen FPES, skriver i ett svar på vår tidigare insändare att det är fel att tvinga unga vänta med könskorrigering. Detta är en insändare som förvirrat hoppar mellan olika ämnen, utan att egentligen ge några konkreta fakta för varför deras inställning, att man från 15 års ålder ska ha rätta och möjlighet att fatta ett direkt livsavgörande och oåterkalleligt val, är bättre än att minska könets betydelse under tonårstiden så att unga kan få mogna ifred. I insändaren tar de två skribenterna upp problemen med självmord och självmordstankar som en anledning till att unga ska få rätten till att ändra från ett kön till ett annat. Självklart är det ett stort problem att unga mår dåligt psykiskt. Det problemet är dock mycket större än bara de unga som upplever att de inte passar in i sitt biologiska kön, utan berör alla möjliga grupper bland våra unga. Enkla lösningar, som att ge femtonåringar rätten att ändra kön, är knappast det som kommer vända trenden. Här krävs insatser på många områden och just känslan av att inte passa in verkar finnas hos många unga, även om de inte överväger att byta kön. Det SD föreslår är att vi vill göra det lättare att passa in, även om man känner sig osäker som så många unga gör. FEPS gör gällande att bara är unga som vill byta till motsatt kön, som under sina tonår känner osäkerhet och utanförskap kring sin person och sin personlighet. Verkligheten är snarare att de flesta tonåringar känner, åtminstone tidvis, att de inte passar in. Så frågan är inte hur vi ska ändra på våra ungdomar så att de passar in, utan hur vi ska ändra på samhället så att unga passar in, oavsett kön.

   

  Våra unga lever idag i ett samhälle där de ständigt måste göra mer eller mindre livsavgörande beslut. Detta sätter stor press på individen, att veta vad den vill, hela tiden och alltid. Det är vår uppfattning att denna press behöver minskas, inte ökas, vilket tydligen är tvärtemot FEPS linje.

   

  Det finns barn som redan mycket tidigt i livet känner att de har ”fel” biologiskt kön, vilket även vi är medvetna om. Dessa barn hamnar då ofta i ett utanförskap på grund av sin egen uppfattning om sig själv inte överensstämmer med omgivningens. Även för dessa barn anser vi att det bästa är om könet får mindre betydelse i deras liv. Mycket händer i tonåren och det finns exempel på barn som uppfattat sig ha fel kön innan puberteten, men som efter puberteten inte haft kvar samma uppfattning. Eftersom en operation är ett stort ingrepp som kan vara omöjligt att återställa, tycker vi att man bör skynda långsamt med så stora livsavgörande beslut. Sexualiteten är inte heller alltid fast, utan kan skifta under ens livstid liksom självbilden ändrar sig med åldern. För oss är acceptans för att individer är olika, viktigare än tillgången till skalpell och hormonbehandlingar.

   

  FEPS verkar skifta mellan att vilja att kön ska ha stor betydelse och att betydelsen bör minskas. Man motsäger sig själv när man tar upp de ca 10 barn som föds varje år med oklar könstillhörighet och framhåller att dessa ”tvingas välja kön”. Dessa barn berörs inte alls av den föreslagna sänkningen eftersom dessa barn har medicinska skäl för behandling och behandlas redan som små av sjukvården. Här är det frågan om barn som har deformerat kön eller där det finns mer än ett kön. SD vill även i fortsättningen att dessa barn ska behandlas så individuellt som möjligt och sjukvården ska bygga sina åtgärder på vad som kan anses bäst för barnet. FEPS verkar här märkligt oroade av att dessa barn behandlas men vill att barn som inte har någon defekt eller avvikelse ska kunna byta kön. Den sänkning från 18 år till 15 år rör enbart friska barn som har ett tydligt kön men som vill byta detta genom operation. SD motsätter sig givetvis inte medicinskt påkallade operationer. Däremot vill vi fokusera mindre på kön och istället stärka alla unga som individer.

   

  Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt, (SD)

  Michael Rosenberg, ledamot styrelsen SKL och kommunalråd Helsingborg, (SD)

  Jenny Nordahl, ersättare styrelsen SKL och oppositionsråd Dalarna, (SD)

   

  Tidigare inlägg som publicerades i HD/Sydsvenskan:

  http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/09/09/alla-unga-ska-fa-mogna-under-tonaren-i-fred-fran-forestallningar-om-att-valja-/

   

   

 • SD fick rätt, flyktingavtal måste tas om i kommunstyrelsen

  Av mikael.eskilandersson den 23 september, 2015
  0

  Sverigedemokraterna vann i förvaltningsrätten och beslutet om flyktingbarn upphävdes då det konstaterades att det var olagligt att vägra ta upp Sverigedemokraternas yrkande om att Örkelljungas kommun skulle ta emot noll flyktingbarn.

   

  Bakgrund:

  På ett kommunstyrelsemöte där avtalet om att ta emot flyktingbarn behandlades, vägrade ordförande Carina Zacau (M) att ta upp ett yrkande från Tommy Brorsson (SD) om att ta emot noll flyktingbarn med hänvisning till att det inte var berett, d.v.s att arbetsutskottet inte hade behandlat frågan. Istället hänvisade ordförande till att Tommy i så fall kunde väcka det som ett nytt ärende.

   

  Förvaltningsrätten slår nu fast att ordförande inte har rätt att neka yrkandet och upphäver det beslut som kommunstyrelsen tagit, då det inte kan uteslutas att utgången blivit annorlunda om yrkandet fått läggas. Det innebär att frågan nu måste tas om i kommunstyrelsen.

   

  Från Sverigedemokraternas sida är vi mycket nöjda med domen, som går helt i linje med den tolkning som vi själva gjort

   

  http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2015/09/18/beslut-om-flyktingar-ska-tas-om/

   

 • Interpellation: Ge eleverna de kunskaper de har rätt till

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Följande är en interpellation (Fråga i Kommunfullmäktige som alla får debattera) om de extremt dåliga betygsresultat som eleverna i Örkelljunga grundskola hade. Närmare varannan elev hade underkänt i något ämne. För vissa klasser så var antalet underkända till och med mer än hälften. Sverigedemokraterna tycker att det är hög tid att vi börjar lägga resurser på våra elevers lärande istället för ett ökat mottagande av flyktingar till kommunen. 

  Interpellation:

  Ge eleverna de kunskaper de har rätt till  

  Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande.

  I underlaget från utbildningsnämnden redovisas historiskt dåliga betygsresultat från Örkelljungas skolor. Aldrig, under den tid jag har följt skolan, har resultaten varit så dåliga som de är nu. I vissa klasser har mer än hälften av eleverna inte fått tillräckliga kunskaper av skolan för att klara de lägsta målen som sats upp.

  När jag under föregående period var ersättare i utbildningsnämnden så försökte jag att påtala problemet med sjunkande betyg, vid flera olika tillfällen. Dock utan något som helst gehör från den styrande majoriteten. Möjligen kunde instämmande och viss oro för betygsresultaten komma även från socialdemokrater i nämnden. Nu har resultaten fallit så långt att det bör vara svårt, till och med för utbildningsnämndens ordförande, att fortsätta blunda. Det är dessutom ett direkt lagbrott att inte agera. Följande kan man läsa på skolverkets hemsida:

  Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Även i läroplanen tydliggörs det att läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Denna information ska ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal men kan även ges vid andra tillfällen. Information är särskilt viktig i de fall eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Läraren ska även informera rektorn om en elev kan ha behov av särskilt stöd för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 3 kap 4, 8 och 9 §§ skollagen (2010:800)

  Trots att skollagen är tydlig så följs inte skollagen av Örkelljunga kommun på framförallt området vad gäller elevers rätt att få stöd och hjälp så att de klarar godkända betyg. Istället pratar man om ”ökad måluppfyllelse”, som om skollagen vore ett mål som man önskar uppfylla. Skollagen är, som namnet antyder, en lag. Lagar ska följas, även av utbildningsnämnden i Örkelljunga.

  Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens ordförande följande:

  Kommer Örkelljungas skolor att, till skillnad från tidigare, leva upp till lagen och ge alla elever den utbildning och den kunskap de har rätt till, vårterminen 2015?

  Kommer särskilt stöd, till skillnad från tidigare, ges till alla de elever som behöver, så att alla elever uppnår godkända betyg, vårterminen 2015?

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Mikael Eskilandersson, ledamot kommunfullmäktige Örkelljunga

  ___________________________________________________

  Interpellationen har besvarats i Kommunfullmäktige och svaret tillsammans med efterföljande debatt kan ni se om ni följer länken till Örkelljungas hemsida, där kommunfullmäktige finns inspelat. Det är under punkt 12 på dagordningen som frågan debatteras, även om vi är inne och snuddar på ämnet även tidigare under årsredovisningen från föregående år. 

  Här kan ni se debatten kring Sverigedemokraternas fråga till Utbildningsnämndens ordförande, Björn Zorec (Punkt 12):

  http://www.orkelljunga.se/mediaportal/orkelljunga-mediaportal.html#sammantraden

   

 • Motion: Öka föräldraengagemanget i skolan

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna motionerade om ökat föräldraengagemang i skolan. Denna motion lämnades in innan det var känt hur dåliga betygen var i Örkelljunga och med tanke på Björn Zorecs senare svar på interpellationen, där han framhåller föräldrarnas engagemang som en av nycklarna till bättre betyg, så bör denna motion bli bifallen. Allt annat vore hyckleri. Vi får troligen anledning att återkomma när den behandlats i Kommunfullmäktige. 

  Öka föräldraengagemanget i skolan

  Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga

  Föräldrars engagemang för sina barn i skolan är en viktig del i hur bra elever lär sig. Det har flera olika utredningar slagit fast. Engagerade lärare, engagerade elever och engagerade föräldrar brukar vara de tre faktorer som räknas upp som viktigast för att elever ska lyckas. I kommunstyrelsen i Örkelljunga beslutades att ge utbildningsnämnden i uppdrag att nå målet, att alla elever ska vara godkända i alla ämne när de går ut grundskolan. Ett mål som är satt av riksdagen och som alla skolor ska leva upp till. Dock har Utbildningsnämnden i Örkelljunga, som under den föregående mandatperioden haft svårt att lyckas med någonting de uppdragits att göra, inte lyckats med det heller (motioner har inte genomförts, kunskaperna har sjunkit, fler elever går ut utan godkänt i alla ämne osv.).

  I Örkelljungas grundskola finns idag inget arbetssätt som involverar föräldrarna när en elev har svårt att nå godkända grundkunskaper i ett ämne. Till exempel kan en elev gå från ett godkänt ”C” i betyg till ett underkänt ”F”, under en termin, utan att läraren eller skolan informerar eller förvarnar föräldrarna om att eleven plötsligt fått svårt att hänga med i ett ämne. För många elever kan det räcka att få lite stöttning från hemmet, för att lyfta sig tillräckligt för att i alla fall klara ett godkänt betyg. Problemet är att det helt enkelt saknas rutiner för hur man ska hantera en situation där elever inte lever upp till målet, att alla elever ska klara godkända betyg i alla ämnen.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

  Att i denna motions anda införa ett arbetssätt som gör det möjligt för föräldrar att hjälpa och stötta sina barn i skolarbetet.

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Anneli Eskilandersson

  Mikael Eskilandersson

  Michael Bengtsson

 • Örkelljunga kommun bör satsa på lokal- och närproducerad mat

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige. Vi kommer informera mer om detta när den åter kommer tillbaka till kommunfullmäktige, vilket kan ta uppemot ett års tid.

  Örkelljunga kommun bör satsa på lokal- och närproducerad mat

   

  Sverigedemokraterna anser att eftersom lokalt producerat och närodlat oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad mat, så bör vi fokusera mer på att få bra och giftfri mat till våra skolor, särskilda boende och äldreboende, än att produktionssättet måste vara ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning och på ett miljösmart sätt, finns att köpa på marknaden redan idag och då finns ingen anledning att vänta till 2020 med att börja ställa om till bättre råvaror i kommunens mat.

  Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfällen i Sverige, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och mer välfärd för våra invånare.

   

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

  Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de krav som ställs för produktion i Sverige.

   

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga:

  Anneli Eskilandersson, Utbildningsnämnden

  Tommy Brorsson, Gruppledare

  Mikael Eskilandersson