Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 31

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Niclas Bengtsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 070-6864810

Skicka e-post till SD Örkelljunga

 • Bevakning i Örkelljunga

  Av den 24 september, 2007
  0

  Örkelljunga, torsdag den 20 september 2007

  Motion angående bevakning

  Vandaliseringarna och stölderna i Örkelljunga kostar både Örkelljunga kommun och andra aktörer stora belopp. Aktörer på ejdern har råkat ut för obehag ett flertal gånger. Skolorna och ett flertal företagare har också drabbats.

  I Ängelholm har man haft bekymmer med brottsligheten och där har man från kommunens sida startat ett försöksprojekt med ordningsvakter, som skall patrullera kvälls- och nattetid. Även polisen i Ängelholm är positiv till försöksprojektet och menar att många av brotten kan förebyggas genom att ha ordningsvakter då polisens resurser inte räcker till för att vara på plats i den utsträckning som behövs.

  Vi menar att Örkelljunga kommun bör starta ett liknande försöksprojekt. Vi ser kostnaden för detta projekt liten i jämförelse med de kostnader som vandaliseringarna orsakar kommunen och andra aktörer. Genom att skaffa medfinansiärer till projektet bland andra aktörer kan kommunens kostnader minskas än mer.

  Åtgärder som föreslås i denna motion skall inte enbart ses ur ekonomiskt perspektiv utan det handlar ytterst om våra medborgares rätt till trygghet.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta

  att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till ett försöksprojekt med extra bevakning,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland andra aktörer på ejdern,

  att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera projektet efter tre månader,

  att vid positivt resultat permanenta projektet.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

 • Flyktingmottagning

  Av den 24 september, 2007
  0

  Örkelljunga, torsdag den 20 september 2007

  Låt kommunens invånare rösta om vår flyktingmottagning.

  Invandringen till vårt land, har varit unik i sitt slag och har i de flesta kommuner orsakat ekonomiska och sociala problem. Trots ett folkligt missnöje med den förda politiken, fortsätter utvecklingen i fel riktning.

  Då denna situation blir ohållbar i längden, vill vi i Sverigedemokraterna, att Örkelljunga säger upp flyktingavtalet med omedelbar verkan, dock senast den 31 december 2007.

  Med tanke på Örkelljunga svaga ekonomi och brist på bostäder tycker vi att kommunens invånare ska få ta del av vad den totala kostnaden blir. Och låt sedan kommunens invånare få bestämma om vi ska ta emot fler flyktingar till Örkelljunga.

  Kommunfullmäktige föreslås besluta

  att gällande avtal om flyktingmottagande sägs upp med omedelbar verkan eller senast den 31 december 2007,

  att inga ytterligare avtal ingås utan att kommuninvånarna samtycker till detta i en kommunal folkomröstning.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Bengtsson Niclas Bengtsson

 • Sverigedemokraterna Örkelljungas åsikter

  Av den 5 september, 2007
  0

  Sverigedemokraterna Örkelljungas åsikter.

  Sverigedemokraterna ställer upp i Örkelljungas kommunalval. Vi har sedan tidigare tre mandat. Vårt mål är att få platser i alla nämnder och stärka vår ställning betydligt. Vi är öppna för samarbete med andra partier om vi ser att det finns gemensam grund och att våra mål gynnas.

  Örkelljunga
  Örkelljunga är ett mycket fint samhälle, med en naturskön omgivning och nära till skog och vatten. Vi vill tillföra saker som vi tycker behövs ändras i vårt samhälle. Samtidigt skall vi givetvis ta vara på de delar som fungerar bra.

  Barnomsorg
  Vi anser att föräldrarna är de som är bäst lämpade att ta hand om sina barn. Detta är vi troligen ensamma om bland de etablerade partierna. Vi tror att många familjer och barn idag far illa av att tvingas att alltför tidigt och alltför länge lämna sina små på dagis. Barn som växer upp i en trygg miljö blir trygga vuxna.
  Vi vill att föräldrarna ska ha mer möjligheter att vara hemma hos sina små barn och att det ska finnas möjlighet att välja att ha sitt barn hos dagmamma istället för dagis.
  För att barnen ska få tillbringa så mycket tid tillsammans med föräldrarna som möjligt vill vi att avgiften till barnomsorgen skall baseras på hur många timmar barnet lämnas. Föräldrarna kan således tjäna pengar på att lämna sina barn en kortare tid.
  Vi vill även att vårdnadsbidrag skall införas från ett års ålder och gälla fram tills barnet har rätt att börja i förskoleklassen. Barn som är hemma mot vårdnadsbidrag och är över fyra år skall ändå ha rätt till de 15 fria timmarna barnomsorg per vecka som barn över fyra år enligt lag har idag.
  Så kallade 15-timmarsbarn (barn vars ena förälder är arbetslös) ska kunna lämnas längre än 3 timmar per dag som är fallet idag. Föräldrarna ska fritt kunna välja när barnet ska lämnas och hur länge. Dock ska föräldrarna få betala en avgift för maten om barnet lämnas över middagen. Detta för att det inte ska bli dyrare för kommunen.

  Skolan
  Vårt mål är att alla ska tycka att det ska vara roligt att gå eller åka till skolan. För dem som åker skolskjuts skall en sådan stanna inom en kilometer från hemmet på en säker plats och självklart ska det finnas bälten på bussarna. Vägen till busshållplatsen eller skolan skall vara anpassad till barnets ålder.
  Skolan ska vara en plats man ska kunna känna sig trygg på, för utan trygghet kan man inte koncentrera sig och kunskaperna uteblir.
  Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Bråkstakar måste placeras om så att inte alla elever blir drabbade av att en eller flera stör tryggheten i skolorna.
  Skolorna behöver också mer resurser för att anställa fler lärare. De senaste årens stora nedskärningar har gjort att mer pengar är ett måste. Man har de senaste åren sparat in mer än 3 miljoner på skolan och detta samtidigt som löner och material blivigt dyrare gör att skolorna har svårt att upprätthålla kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna tror på små klasser för ett bättre lärande. Även små skolor är att föredra så vi kommer att kämpa för de små skolornas överlevnad.
  Datorutbildning skall vara ett krav på alla skolor då IT utvecklingen går allt fortare i vår värld. Tänk på att det är våra barn som ska fortsätta att förvalta vårt land.

  Vård och omsorg efter eget val
  Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheterna att bo kvar i sin närmiljö som viktiga faktorer till en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområden och t ex daglig service, för människor som är i åldern 55+. Många äldre har
  t ex inte tillgänglighet till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden. Vården skall sätta vårdtagaren i centrum. Det skall finnas dagcentraler där äldre ges möjligheter att skapa sig en meningsfull sysselsättning och fritid.
  Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården skall möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen. Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

  Följande rättigheter skall gälla för alla äldre i Örkelljunga:
  Rätten till medicinsk kompetens. Innebärande bland annat rätten att få rätt läkemedel i rätt dos i rätt tid, samt att det bör finnas en läkare som är specialiserad på åldrandets sjukdomar och problem knuten till varje vårdboende och till varje hemsjukvårdspatient.
  Rätten till ett värdigt omhändertagande. Innebärande bland annat att de äldres integritet och självbestämmande skall respekteras genom att de görs delaktiga i planeringen av sin vård och omsorg samt rätten att mötas av personal som förstår och talar begriplig svenska och är införstådd med svenska seder och bruk. I de fall där det är möjligt skall möjligheten att få vård på modersmålet också gälla de äldre invandrare som av ålders- eller sjukdomsrelaterade skäl inte längre kan kommunicera på svenska.
  Rätten till en god och näringsrik kost. Innebärande bland annat att kosten skall vara nylagad, varierad och smakrik samt att måltiderna skall vara jämt fördelade över dagen, att man bör få äta när man önskar och att nattfastan inte skall få överstiga 11 timmar.
  Rätten till en aktiv och meningsfull tillvaro. Innebärande bland annat att de äldre skall ges förutsättningar att påverka sin livssituation och leva ett så aktivt liv som möjligt i enlighet med sina individuella intressen i syfte att upprätthålla själsliga och fysiska förmågor.
  Rätten till valfrihet. Innebärande bland annat möjligheten att själv få bestämma huruvida den egna vården skall utföras i privat eller offentlig regi.
  Rätten till ett eget rum.
  Rätten att få bo tillsammans med sin make/maka.
  Rätten att få de hjälpmedel man behöver för att klara sin vardag.
  Rätten till kompetent och värdig vård i livets slutskede. Innebärande bland annat rätten att inte behöva dö ensam och att få tillgång till en palleativ (lindrande) vård innehållande en kärleksfull och fridfull miljö, lindring av smärta, oro, ångest och andra plågsamma symptom samt psykologiskt, socialt och andligt stöd.

  Företagandet
  Det är av största vikt att kommunens mark förvaltas på bästa möjliga sätt. Bostäder skall byggas där människor vill bo och industrimark skall avsättas där dessa är attraktiva för nya företag. För att locka nya företagare till kommunen kan det i vissa fall vara på sin plats att erbjuda extra bra villkor. Vi får inte glömma att välfärden skapas genom att företag etablerar sig i kommunen och skapar jobb till människorna i stället för bidrag.

  Polis och brandväsendet
  Alla ska känna trygghet
  Det skall vara en självklarhet att du skall kunna känna dig trygg och säker i Örkelljunga. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Även om flertalet polisfrågor beslutas nationellt, är det inte minst viktigt av att framhålla vikten av trygghet också lokalt. Polisstationen bör vara öppen dygnet runt eller åtminstone även kvällstid och helger..
  Återinförandet av en brandchef som är stationerad i Örkelljunga är mycket viktigt då en ledare ska vara på plats. Alla team behöver en lagledare.
  Även upprustning av kommunens fastigheter behövs då många har flera års eftersatthet.
  Alla Örkelljungabor ska kunna känna sig trygga.

  Skatter
  Skatten ska vara så minimal som möjligt men måste betala det som kommunen har skyldighet att göra. Genom att undvika rena spekulationer med kommunens pengar och enbart fokusera på kärnverksamheten kan skattetrycket hållas nere. Viktigt är att kommunen undviker att ta emot flyktingar mot bidrag från staten då detta kan leda till anhörighetsinvandring i framtiden som inte ger några statliga bidrag. Denna form av spekulation med skattepengar gör att det i framtiden kan bli omöjligt att hålla kvar vid en låg skatt.
  Låt våra skattepengar gå till rätt saker.

  Se även våra program och generella riktlinjer på www.sverigedemokraterna.se