Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

Niclas Bengtsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 070-6864810

Skicka e-post till SD Örkelljunga

 • Carina Zachau (M) skapar grupper och betalar ut arvoden utan beslut

  Av mikael.eskilandersson den 28 april, 2016
  0

  Kommunalrådet Carina Zachau (M) har själv tillsatt en integrationsgrupp som (enligt hennes eget svar i KF 2016-04-25) är till för att sprida information kopplat till de många asylsökande som kommit till Örkelljunga. Denna grupp är tillsatt helt utan några beslut, någonstans i kommunens beslutande organ. Med andra ord är den sammankallad av Carina Zachau (M) själv och de hon tycker ska ingå i gruppen ingår och har även rätt till arvoden och förlorad arbetsinkomst.

   

  Fakta om integrationsgruppen

  Integrationsgruppen blev känd för allmänheten i och med att en motion lämnades in som var undertecknad ”För integrationsgruppen” och med följande namn: Theresa Lindahl, M, Thomas Bjertner, S, Gunnar Edvardsson, KD och Martin Gustafsson, C.

  Detta ledde till att SD skrev en interpellation där det ifrågasattes vad integrationsgruppen var och hur den tillsats. Enligt svaret var det en styrgrupp bestående av KSAUs presidium samt ordförande i övriga nämnder och deras tjänstemän. Några arvoden skulle inte utgå utöver de ordförandearvode som alltid utgår.

  Detta är dock ren lögn, då flera personer som tydligen är med i ”integrationsgruppen” inte har några ordförandeuppdrag. Thomas Bjertner (S) har inget uppdrag som ordförande i någon nämnd och inte heller Bjarne Daa (S). Trots det så har Thomas Bjertner (S) skrivit under för integrationsgruppen och troligen också deltagit på mötena. Om han även fått arvode och förlorad arbetsinkomst får lönekontoret svara på, men det borde vara så. Bjarne Daa (S) har fått arvode och förlorad arbetsinkomst vilket vi har begärt ut uppgifterna om. Hans begäran kan ni se här. och det har även betalts ut, vilket ni kan se här.  Tillsammans med hans begäran fanns en högst intressant text, som skulle vara någon form av förklaring till varför han ska få arvode och förlorad arbetsinkomst för att besöka en integrationsgrupp som ingen har beslutat om och som därmed inte heller ger rätt till ersättningar. Förklaringen kan ni läsa här. Nu kallas Integrationsgruppen för ”förvaltningsövergripande arbetsgrupp”, något som finns i många kommuner och som då normalt beslutas om i kommunfullmäktige. Dessa tillsätts då av fullmäktige enligt gällande regelverk. I Örkelljunga så tycker dock kommunalrådet Carina Zachau (M) att det räcker att hon sammankallar de hon tycker ska vara med.

  Ordförande till ” fullmäktigeberedningen för integration”, tillsattes 2016-01-25 av kommunfullmäktige och innan dess fanns ingen sådan beredning. Därmed kan man inte som Bjarne Daa (S) hävdar, få ersättning eller rätt att närvara, då man inte är vald ordförande. Kommunfullmäktige väljer efter att personerna föreslagits och då vet ingen med säkerhet vem som kommer väljas. Även om Bjarne Daa och Socialdemokraterna mycket väl kan ha kommit överens med Alliansen och fått löften om att få denna ordförandepost mot att t.ex fortsätta vara lydparti åt Alliansen, så är man fortfarande inte vald förrän klubban har fallit.

   

  Inför interpellationsdebatten

  Inför interpellationsdebatten i kommunfullmäktige 2016-04-25 så skickade Mikael Eskilandersson en fråga till SKLs (SKL = Sveriges Kommuner och Landsting) expert på området, om det var möjligt att skapa grupper utan beslut. Hans mail hade följande lydelse:

  Hej!

  Jag undrar vad som gäller för att bilda en arbetsgrupp i en kommun.

  Anledningen är att det i Örkelljunga har bildats något som man kallar för ”integrationsgruppen” och det finns inga politiska beslut alls vad gäller bildandet av denna grupp, utan den har tillkommit genom att vårt kommunalråd för Alliansen, Carina Zachau, sammankallat denna. Enligt vad kommunalrådet själv har uppgett så ingår presidierna i de största nämnderna tillsammans med de ledande tjänstemännen och kommunchefen i kommunen. Exakt vilka som ingår har vi dock inte fått svar på och det verkar inte heller finnas några protokoll från mötena.

   

  Anledningen till att integrationsgruppen blev känd för oss är att man lämnade in motioner till kommunfullmäktige som var undertecknade med ”För integrationsgruppen” och sedan några namn från andra partier i kommunfullmäktige. Något av namnen är inte del av något presidium i någon nämnd. Gruppens medlemmar har samma rättigheter som vi har vid nämndsmöten, vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode, som vi uppfattat det.

   

  Vi har uppfattat det som att alla partier utom vårt (SD) är representerade i den här gruppen och att den är skapad för att hålla oss utanför. Eftersom den inte är beslutad någonstans så har vi inte haft möjlighet att begära proportionerliga val.

   

  Nu undrar jag

  1. Är det tillåtet att bilda arbetsgrupper inom kommunen, där politiker och nämndemän ingår, utan att det fattas några beslut om detta någonstans i kommunen?
  2. Var kan vi få prövat om det gått rätt till? (Som jag förstått det så kan förvaltningsrätten enbart pröva beslut och här finns inga beslut)

   

  Med vänlig hälsning Mikael Eskilandersson, SD

   

  Svaret från SKL Staffan Wikell, var något förkortat följande:

  ”Lite oklart vilken status denna ”grupp” har . Det skulle kunna vara ett helt informellt forum, men i så fall skulle den ligga helt  utanför den kommunala organisationen, men svårt att uttala sig på dessa uppgifter. Eftersom de erhåller arvode så finns väl ändå något slags beslut?

  Det som ligger närmast till hands är nämndberedningar. Dessa regleras i kommunallagen. En nämnd kan besluta att tillsätta en nämndberedning. En sådan kan bestå av både tjänstemän och förtroendevalda. De har ingen egen beslutanderätt utan endast beredande funktioner. De kan ges rätt till arvode. …”

  ”Om gruppen redan finns så vet jag inte hur Ni ska kunna överklaga några beslut ang dess existens.”

   

  Staffan Wikell

  förbundsjurist

  Avdelningen för juridik

  Sveriges Kommuner och landsting

   

  Här kommer ni kunna se interpellationsdebatten som var 2016-04-25

  http://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/kommunfakta/mediearkiv.html

   

  Har ett kommunalråd rätt att tillsätta vilka grupper de vill, hur som helst?

  -Nej, det finns särskilda regler för vad och på vilket sätt som man i en kommun kan tillsätta grupper. Det bygger i stort sett alltid på proportionalitetsprincipen och att alla partier ska få representation efter hur stora de är. Det finns också ett invecklat system för samarbete, där partier kan slå samman sina mandat för att på så sätt vinna fler platser. Exempel: Om man i Örkelljunga ska utse 2 platser så borde de tillfalla största och näst största parti, vilket skulle bli S och sedan SD. Nu har dock något som kallas Alliansen bildats och de tillsammans blir större än S, vilket ger dem första platsen. S har slagit sig samman med MP och MO vilket gett dem lite fler mandat men inte så att det räcker till första platsen. De får dock plats 2. Sedan finns ett speciellt räknesystem för att räkna ut varje plats. Hela systemet styrs av ”Lagen om proportionella val”. Denna tillämpas på i stort sett alla politiskt tillsatta organ, om något parti begär det.

  Problemet är att hela systemet bygger på att de som styr i kommunen åtminstone försöker göra rätt för sig. Om man anser att något inte beslutats på rätt sätt eller på rätt nivå, så kan man överklaga till förvaltningsrätten. För att överklaga så behöver man uppge vilket beslut i kommunen som man överklagar och varför. Finns det inget beslut så går det inte heller att överklaga, eftersom det då rent formellt inte existerar. När det gäller ”Integrationsgruppen” så finns inga beslut, så det går alltså inte att överklaga. Om man gör något utan att det finns beslut på det, så är det något som ska hanteras antingen av åklagare och polis eller av de revisorer som kommunen har tillsatt.

  Hur påverkar detta invånarna i Örkelljunga?

  -Framförallt så har invånarna inte fått den styrning i kommunen som de röstat för att få. Väljarna har gett SD ett stort stöd i Örkelljunga men genom att inte tillsätta arbetsgrupper efter de lagar och regler som finns, så har Carina Zachau (M) kunnat hindra SD från att få viktig information. Carina Zachau (M) beskrev själv ”Integrationsgruppen” som en grupp skapad för att sprida information kring integrationsfrågor till följd av det stora antal asylsökande som placerats i kommunen. Hon kalla det då för styrgrupp. I den förklaring som följer med begäran från Bjarne Daa (S), så kallas samma grupp ”förvaltningsövergripande arbetsgrupp”. Sådan finns i många kommuner och brukar då vara tillsatta av kommunfullmäktige. Sedan har den här gruppen kostat pengar i form av arvoden, förlorad arbetsinkomst och arbetstid för tjänstemännen i kommunen. Exakt hur mycket är svårt att spekulera om men Bjarne Daa (S) har fått ett antal tusen kronor och om alla har fått lika mycket så är det ganska mycket pengar som kunde gått till något vettigare.

  Varför tillsätter Carina Zachau (M) en grupp utan att följa reglerna?

  -Själv hävdar hon att det inte alls finns några problem med att hon tillsätter en sådan här grupp och betalar ut arvode till dem hon tycker förtjänar det. Det är åtminstone så man kan tolka det svar som hon ger vid interpellationsdebatten på Kommunfullmäktige 2016-04-25. Dock är detta bara en dålig bortförklaring. Hon vet att ingen kommer avsätta henne för att hon tänjer på reglerna och håller borta SD från information som skulle skada samtliga övriga partier om den blev allmänt känt. Genom att bjuda in övriga partier och dessutom ge generösa arvoden så blir alla andra partier som deltar lika medskyldiga och ingen kommer vilja vara den som ställer sig på SDs sida, även om det bör vara bevisat att tillsättandet knappast gått rätt till. Carina Zachau (M) är också väl medveten om att ett beslut som inte finns inte heller är överklagningsbart. Hon har tidigare fattat flera beslut som överklagats till förvaltningsrätten och där hon ofta förlorat. Nu senast, när Carina Zachau (M) påstod att det inte var möjligt att yrka på noll flyktingbarn till kommunen, när hon ville höja till det antal som migrationsverket räknat ut (vilket blev 68 stycken). Då fick frågan tas om i kommunstyrelsen, då hennes vägran att ta upp SDs yrkande var felaktig.

   

  På vilket sätt gynnar det övriga partier?

  -En av de kanske mest effektiva härskarmetoderna är undanhållande av information. Genom att inte ge SD den information som finns kring hur misslyckad satsningen på det mångkulturella samhället egentligen är, så slipper man en del av kritiken både utåt och internt i de politiska församlingarna. Exakt vilken information som sprids via ”Integrationsgruppen” vet vi från SD inte men det är ganska uppenbart att det inte handlar om hur bra integrationen faktiskt fungerar eller hur väl det ryms inom budgeten. Hade det varit så, så hade SD givetvis bjudits in. Tvärtom så är det mest troliga att det är det motsatta. Det vill säga att man informerar om bråken på boendena, slagsmålen i byn, de ökande socialbidragen till flyktingar, problemen att hitta boende till alla flyktingar, knark och langning på boende osv. Allt detta är sådant som i en liten kommun kommer ut ändå, så egentligen har det ganska lite betydelse att vi hålls utanför. Dock får SD då informationen från mindre säkra källor och det blir då svårare att använda informationen.

  Vad kommer hända nu

  -Allt material som finns tillgängligt kommer att skickas till de valda revisorerna för Örkelljunga kommun. Om de sedan väljer att göra något med detta, är upp till dem. Det är trots allt så att de är valda av de politiska partierna och frågan är om de vågar att kritisera sina egna ledamöter när de tillsammans begår direkta regelbrott och som i det här fallet, dessutom betalar ut arvoden till arbetsgrupper som aldrig tillsatts. Även media genom Helsingborgs dagblad har fått del av informationen och det återstår att se om de tänker göra något av den.

  SD har inte för avsikt att lämna in någon polisanmälan, då den med största sannolikhet skulle läggas ner. Mestadels på grund av att dagens åklagare prioriterar grövre brottslighet och jämfört med det är de pengar som betalats ut felaktigt av kommunen på grund av denna grupp, inte tillräckligt mycket för att vara värt mödan.

   

  Materialet som bevisar att åtminstone en Socialdemokrat som inte haft något ordförandeuppdrag fått ersättningar, finns till största delen tillgängligt via länkarna nedan:

  Bjarne Daa begäran om ersättning klar 2

  Bjarne Daa konto klar

  Förklaring Bjarne Daa

   

   

   

   

 • Vi vill se ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende

  Av mikael.eskilandersson den 8 mars, 2016
  0

  Flera partier har motionerat och kommit med förslag rörande både en ny vårdcentral och en ny folktandvård i Örkelljunga. Vi vill från SDs sida även ge vår bild av hur vi vill ha det. Vi skulle helst se att man gör ett samarbete med regionen och bygger både vårdcentral och folktandvård i direkt närhet till det äldreboende som ska byggas. Det kan, om det är lämpligt, eventuellt även läggas i samma byggnad.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga har med anledning av det lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga:

   

  Ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen

   

  Motion till Kommunfullmäktige i Örkelljunga:

  Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral, folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

  Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen. Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en välfungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

  Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.  

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Tommy Brorsson

   

  Länk till motionen: Motion VC FT och Äldreboende

   

 • SD vill laglighetspröva avsiktsförklaringen om höghus i Örkelljunga

  Av mikael.eskilandersson den 4 mars, 2016
  0
  SD i Örkelljunga har genom Tommy Brorsson och Mikael Eskilandersson begärt laglighetsprövning av avsiktsförklaringen mellan Örkelljunga kommun och  Fastighets AB 3Hus. Detta då SD anser att en sådan avsiktsförklaring borde ha föregåtts av politiska diskussioner kring kommande utseende och utveckling i byn. Nu ställs partierna inför ett färdigt förslag, att godkänna eller förkasta och som är svårt att påverka på detaljnivå. Förslaget är dessutom långtgående och detaljerat, till och med på var byggnader ska ligga och hur många våningar de ska ha, samt vilka användningsområde som kan komma i fråga. Eftersom de förtroendevalda är valda att just ansvara för utvecklingen av orten, så är det oacceptabelt att ett enskilt kommunalråd tar sig rätten att ensam besluta om utvecklingen, som Carina Zachau gjort i detta fallet, särskilt då kommunalrådet endast företräder en mindre del av fullmäktige.
  Höghus centrum

  Vision eller skräckexempel?

  SD har ännu inte som parti tagit ställning till vad vi tycker om det förslag som tagits fram, utan vänder oss i dagsläget emot sättet det tagits fram på. Vi vill se en bred diskussion kring kommunens utveckling där alla partier får ge sin bild av hur de tycker kommunen ska utvecklas. Det är det politiken är till för och vi accepterar inte att kommunalrådet struntar i att ens tillfråga den politiskt valda församlingen, i en så här viktig fråga.
  Laglighetsprövning:
  _______________________

  Till Förvaltningsrätten i Malmö

  2016-02-29

  Överprövning/Laglighetsprövning av den avsiktsförklaring som Örkelljungas kommun ingått utan tidigare politiska beslut eller diskussioner. Först i efterhand har politikerna i KSAU fått möjlighet att komma med synpunkter, efter att kommunen genom avsiktsförklaringen bundit upp sig kring en mängd riktlinjer.

   

  Från KSAU protokollet 2016-02-17, efter att kommunen redan undertecknat avsiktsförklaringen.

  ”Avsiktsförklaring

  Överenskommelse gällande denna avsiktsförklaring har träffats mellan

  Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22

  Åstorp.”

   

  Vi vill få prövat om kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen har rätt att, utan föregående diskussioner och/eller beslut i den politiska församlingen, binda upp kommunen med en långtgående avsiktsförklaring med kommunalrådets favoritbolag.

   

  Vi anser att detta är en politisk fråga som bör behandlas av politikerna som är folkvalda i kommunen, innan det undertecknas och inte enbart av ett ensamt kommunalråd. Detta för att de folkvalda ska få möjlighet att komma med synpunkter och åsikter innan kommunen bundit upp sig kring vissa riktlinjer eller en viss utförare. Det är demokratiskt viktigt att det är politikerna som styr kommunen och inte kommunalrådet tillsammans med tjänstemännen.

   

  För Örkelljungas politiker blev detta känt först genom att tidningen skrev om planerna, som fram tills dess hållits hemliga för de beslutande i kommunen.

  http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2016/02/12/byggstart-om-tva-ar-fororkelljungas-manhattan/

   

   

  Vi yrkar att förvaltningsrätten upphäver avsiktsförklaringen.

   

  Undertecknat: Mikael Eskilandersson och Tommy Brorsson

  __________________________________________

   

   

   

 • 8 miljoner mer till skolan i Sverigedemokraternas budget

  Av mikael.eskilandersson den 6 november, 2015
  0

  Sverigedemokraterna gör stora satsningar på skolan och äldrevården i sin budget. 8 miljoner mer än Sju-klövern (Alliansen + Rödgröna) och en total satsning på utbildningsförvaltningen med närmare 11,7 miljoner mer än tidigare år. En ny utredning visar också att det är möjligt att göra en besparing på socialförvaltningen med 7 till 12 miljoner årligen samtidigt som man höjer kvalitén på äldrevården och hemtjänsten.

  Utöver det vill vi bland annat satsa på följande:

  Nytt dagis i anslutning till Tockarps skola.

  Närodlad och svenskt kött i kommunens alla kök.

  Förbättrade skolskjutsar.

  Rätt till daglig utevistelse för alla äldre.  

  Alla handlingar till kommunpolitikerna skickas som PDF-filer istället för post.

  Plus mycket mer som finns att läsa i vår kompletta budget på nedanstående länk.

  Sverigedemokraternas budget för Örkelljunga kommun 2016-2018

   

 • Örkelljungas kommunfullmäktige beslutar ta emot fler ensamkommande flyktingbarn

  Av mikael.eskilandersson den 28 oktober, 2015
  0

  Tydligen tycker de övriga partierna inte att Örkelljunga tagit emot tillräckligt många flyktingar och ensamkommande. Trots att man själv beräknar antalet flyktingar som kommit till kommunen under det senaste ett och ett halvt året, till mer än 450 stycken totalt och att man i kommunen idag har 72 ensamkommande flyktingbarn så var samtliga övriga partier ense om att höja antalet flyktingbarn.

  Motiveringen var lika diffus och märklig som vanligt. Eftersom migrationsverket kommer att få möjlighet att placera fler flyktingbarn i kommunen mot kommunens vilja så kan vi höja antalet självmant och därmed skulle man föregå migrationsverkets beslut. Vad man inte då tänker på är att migrationsverket troligen kommer att använda sig av tvång först efter att alla frivilliga platser är fyllda och då riskerar alltså Örkelljunga kommun att få ännu fler. Sverigedemokraterna var ensamma om att motsätta sig beslutet och reserverade sig mot beslutet enligt nedanstående:

  Reservation:

  Reservation mot fortsatt frivilligt mottagande av så kallade flyktingbarn till Örkelljunga

  Reservation från Sverigedemokraterna, kommunfullmäktige 2015-10-26:

  Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

  Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

  Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

  Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

   

  Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reserveras oss mot beslutet.

  /SD kommunfullmäktigegrupp