Sverigedemokraterna i Örkelljunga | Sverigedemokraterna i Norrköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Örkelljunga

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Örkelljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

 

 

Tommy Brorsson

Gruppledare SD Örkelljunga

Tel: 073-40 52 698

Skicka e-post till oss

 • SD fick rätt, flyktingavtal måste tas om i kommunstyrelsen

  Av mikael.eskilandersson den 23 september, 2015
  0

  Sverigedemokraterna vann i förvaltningsrätten och beslutet om flyktingbarn upphävdes då det konstaterades att det var olagligt att vägra ta upp Sverigedemokraternas yrkande om att Örkelljungas kommun skulle ta emot noll flyktingbarn.

   

  Bakgrund:

  På ett kommunstyrelsemöte där avtalet om att ta emot flyktingbarn behandlades, vägrade ordförande Carina Zacau (M) att ta upp ett yrkande från Tommy Brorsson (SD) om att ta emot noll flyktingbarn med hänvisning till att det inte var berett, d.v.s att arbetsutskottet inte hade behandlat frågan. Istället hänvisade ordförande till att Tommy i så fall kunde väcka det som ett nytt ärende.

   

  Förvaltningsrätten slår nu fast att ordförande inte har rätt att neka yrkandet och upphäver det beslut som kommunstyrelsen tagit, då det inte kan uteslutas att utgången blivit annorlunda om yrkandet fått läggas. Det innebär att frågan nu måste tas om i kommunstyrelsen.

   

  Från Sverigedemokraternas sida är vi mycket nöjda med domen, som går helt i linje med den tolkning som vi själva gjort

   

  http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2015/09/18/beslut-om-flyktingar-ska-tas-om/

   

 • Interpellation: Ge eleverna de kunskaper de har rätt till

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Följande är en interpellation (Fråga i Kommunfullmäktige som alla får debattera) om de extremt dåliga betygsresultat som eleverna i Örkelljunga grundskola hade. Närmare varannan elev hade underkänt i något ämne. För vissa klasser så var antalet underkända till och med mer än hälften. Sverigedemokraterna tycker att det är hög tid att vi börjar lägga resurser på våra elevers lärande istället för ett ökat mottagande av flyktingar till kommunen. 

  Interpellation:

  Ge eleverna de kunskaper de har rätt till  

  Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande.

  I underlaget från utbildningsnämnden redovisas historiskt dåliga betygsresultat från Örkelljungas skolor. Aldrig, under den tid jag har följt skolan, har resultaten varit så dåliga som de är nu. I vissa klasser har mer än hälften av eleverna inte fått tillräckliga kunskaper av skolan för att klara de lägsta målen som sats upp.

  När jag under föregående period var ersättare i utbildningsnämnden så försökte jag att påtala problemet med sjunkande betyg, vid flera olika tillfällen. Dock utan något som helst gehör från den styrande majoriteten. Möjligen kunde instämmande och viss oro för betygsresultaten komma även från socialdemokrater i nämnden. Nu har resultaten fallit så långt att det bör vara svårt, till och med för utbildningsnämndens ordförande, att fortsätta blunda. Det är dessutom ett direkt lagbrott att inte agera. Följande kan man läsa på skolverkets hemsida:

  Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Även i läroplanen tydliggörs det att läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Denna information ska ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal men kan även ges vid andra tillfällen. Information är särskilt viktig i de fall eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Läraren ska även informera rektorn om en elev kan ha behov av särskilt stöd för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 3 kap 4, 8 och 9 §§ skollagen (2010:800)

  Trots att skollagen är tydlig så följs inte skollagen av Örkelljunga kommun på framförallt området vad gäller elevers rätt att få stöd och hjälp så att de klarar godkända betyg. Istället pratar man om ”ökad måluppfyllelse”, som om skollagen vore ett mål som man önskar uppfylla. Skollagen är, som namnet antyder, en lag. Lagar ska följas, även av utbildningsnämnden i Örkelljunga.

  Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens ordförande följande:

  Kommer Örkelljungas skolor att, till skillnad från tidigare, leva upp till lagen och ge alla elever den utbildning och den kunskap de har rätt till, vårterminen 2015?

  Kommer särskilt stöd, till skillnad från tidigare, ges till alla de elever som behöver, så att alla elever uppnår godkända betyg, vårterminen 2015?

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Mikael Eskilandersson, ledamot kommunfullmäktige Örkelljunga

  ___________________________________________________

  Interpellationen har besvarats i Kommunfullmäktige och svaret tillsammans med efterföljande debatt kan ni se om ni följer länken till Örkelljungas hemsida, där kommunfullmäktige finns inspelat. Det är under punkt 12 på dagordningen som frågan debatteras, även om vi är inne och snuddar på ämnet även tidigare under årsredovisningen från föregående år. 

  Här kan ni se debatten kring Sverigedemokraternas fråga till Utbildningsnämndens ordförande, Björn Zorec (Punkt 12):

  http://www.orkelljunga.se/mediaportal/orkelljunga-mediaportal.html#sammantraden

   

 • Motion: Öka föräldraengagemanget i skolan

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna motionerade om ökat föräldraengagemang i skolan. Denna motion lämnades in innan det var känt hur dåliga betygen var i Örkelljunga och med tanke på Björn Zorecs senare svar på interpellationen, där han framhåller föräldrarnas engagemang som en av nycklarna till bättre betyg, så bör denna motion bli bifallen. Allt annat vore hyckleri. Vi får troligen anledning att återkomma när den behandlats i Kommunfullmäktige. 

  Öka föräldraengagemanget i skolan

  Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga

  Föräldrars engagemang för sina barn i skolan är en viktig del i hur bra elever lär sig. Det har flera olika utredningar slagit fast. Engagerade lärare, engagerade elever och engagerade föräldrar brukar vara de tre faktorer som räknas upp som viktigast för att elever ska lyckas. I kommunstyrelsen i Örkelljunga beslutades att ge utbildningsnämnden i uppdrag att nå målet, att alla elever ska vara godkända i alla ämne när de går ut grundskolan. Ett mål som är satt av riksdagen och som alla skolor ska leva upp till. Dock har Utbildningsnämnden i Örkelljunga, som under den föregående mandatperioden haft svårt att lyckas med någonting de uppdragits att göra, inte lyckats med det heller (motioner har inte genomförts, kunskaperna har sjunkit, fler elever går ut utan godkänt i alla ämne osv.).

  I Örkelljungas grundskola finns idag inget arbetssätt som involverar föräldrarna när en elev har svårt att nå godkända grundkunskaper i ett ämne. Till exempel kan en elev gå från ett godkänt ”C” i betyg till ett underkänt ”F”, under en termin, utan att läraren eller skolan informerar eller förvarnar föräldrarna om att eleven plötsligt fått svårt att hänga med i ett ämne. För många elever kan det räcka att få lite stöttning från hemmet, för att lyfta sig tillräckligt för att i alla fall klara ett godkänt betyg. Problemet är att det helt enkelt saknas rutiner för hur man ska hantera en situation där elever inte lever upp till målet, att alla elever ska klara godkända betyg i alla ämnen.

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

  Att i denna motions anda införa ett arbetssätt som gör det möjligt för föräldrar att hjälpa och stötta sina barn i skolarbetet.

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

  Anneli Eskilandersson

  Mikael Eskilandersson

  Michael Bengtsson

 • Örkelljunga kommun bör satsa på lokal- och närproducerad mat

  Av mikael.eskilandersson den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige. Vi kommer informera mer om detta när den åter kommer tillbaka till kommunfullmäktige, vilket kan ta uppemot ett års tid.

  Örkelljunga kommun bör satsa på lokal- och närproducerad mat

   

  Sverigedemokraterna anser att eftersom lokalt producerat och närodlat oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad mat, så bör vi fokusera mer på att få bra och giftfri mat till våra skolor, särskilda boende och äldreboende, än att produktionssättet måste vara ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning och på ett miljösmart sätt, finns att köpa på marknaden redan idag och då finns ingen anledning att vänta till 2020 med att börja ställa om till bättre råvaror i kommunens mat.

  Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfällen i Sverige, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och mer välfärd för våra invånare.

   

  Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

  Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de krav som ställs för produktion i Sverige.

   

  För Sverigedemokraterna i Örkelljunga:

  Anneli Eskilandersson, Utbildningsnämnden

  Tommy Brorsson, Gruppledare

  Mikael Eskilandersson

 • Inte tillåtet att yrka på färre flyktingbarn i Örkelljunga

  Av Tommy Nilsson den 14 januari, 2015
  0

  Idag, onsdagen den 14 januari, behandlade kommunstyrelsen ett ärende som berörde hur många flyktingbarn Örkelljunga kommun ska ta emot. Eftersom det varit många problem med mottagandet tidigare och det dessutom orsakat kommunen kostnader som inte ersatts av migrationsverket på det sätt som var utlovat när vi började ta emot flyktingbarn, så ville vi minska antalet kraftigt. Allra helst ända ner till noll och därmed även lägga ner verksamheten. Det finns ett tidigare beslut i kommunfullmäktige som säger att vi ska ta emot flyktingbarn, så därför yrkade vi även att frågan skulle tas upp i kommunfullmäktige, så att vi kan avsluta det mottagande vi har. Vårt yrkande var:

  ”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn.”

  Kommunstyrelsens ordförande, Carina Zachau (m), vägrade att ta upp vårt yrkande, med motiveringen att det inte var berett av kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkten som ärendet togs upp under var punkt 20 . Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn

  Det finns inget beredningstvång i kommunstyrelsen eftersom kommunstyrelsen är ett beredningsorgan. Enligt kommunallagen så har en kommun en skyldighet att ha kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta för att kommunstyrelsen ska vara beredningsorgan till kommunfullmäktige. Ett krav på att kommunstyrelsens arbetsutskott först ska bereda våra yrkande blir omöjligt eftersom vi inte har representation i det arbetsutskottet som beredde ärendet. Vi har lämnat in följande reservation och kommer även att lämna in ett överklagande. Tyvärr är det delvis politiker som behandlar överklagandet, så vi får väl se hur det går. Intressant dock att den nya 7-klövern som bildats efter valet inte ens tillåter yrkande på färre flyktingbarn till kommunen, bara fler, så någon minskning av mottagandet är inte ens tillåtet att föreslå, i det ”nya social-moderata” Örkelljunga.

   

  Reservation från Sverigedemokraterna:

  20. ökat platsantal för mottagande av ensamkommande barn

   

  Verksamheten med att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse missförhållande, så som skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts fortsätta, än mindre utökas.

   

  Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300kr per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600kr per dygn, alltså en differens på upp till 700kr per barn och dag (över 250 000kr per år och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

   

  Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.

   

  Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals arbetar inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få arbete och försörja sig själv.

   

  Med anledning av ovanstående ville vi Sverigedemokrater yrka ”att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta, att snarast helt avveckla verksamheten för mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn.”

  Eftersom vårt yrkande inte tilläts med motiveringen att det inte är berett, väljer vi att reserveras oss mot beslutet och kommer givetvis att överklaga. Enligt kommunallagen finns inget beredningstvång men en stark yrkanderätt och det måste vara möjligt för oss som parti att yrka, i enlighet med vår syn på verksamheten, i kommunstyrelsen, speciellt när vi inte var representerade i arbetsutskottet.

   

  /SD Örkelljunga