Interpellation: Ge eleverna de kunskaper de har rätt till | Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Interpellation: Ge eleverna de kunskaper de har rätt till

Följande är en interpellation (Fråga i Kommunfullmäktige som alla får debattera) om de extremt dåliga betygsresultat som eleverna i Örkelljunga grundskola hade. Närmare varannan elev hade underkänt i något ämne. För vissa klasser så var antalet underkända till och med mer än hälften. Sverigedemokraterna tycker att det är hög tid att vi börjar lägga resurser på våra elevers lärande istället för ett ökat mottagande av flyktingar till kommunen. 

Interpellation:

Ge eleverna de kunskaper de har rätt till  

Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande.

I underlaget från utbildningsnämnden redovisas historiskt dåliga betygsresultat från Örkelljungas skolor. Aldrig, under den tid jag har följt skolan, har resultaten varit så dåliga som de är nu. I vissa klasser har mer än hälften av eleverna inte fått tillräckliga kunskaper av skolan för att klara de lägsta målen som sats upp.

När jag under föregående period var ersättare i utbildningsnämnden så försökte jag att påtala problemet med sjunkande betyg, vid flera olika tillfällen. Dock utan något som helst gehör från den styrande majoriteten. Möjligen kunde instämmande och viss oro för betygsresultaten komma även från socialdemokrater i nämnden. Nu har resultaten fallit så långt att det bör vara svårt, till och med för utbildningsnämndens ordförande, att fortsätta blunda. Det är dessutom ett direkt lagbrott att inte agera. Följande kan man läsa på skolverkets hemsida:

Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Även i läroplanen tydliggörs det att läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Denna information ska ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal men kan även ges vid andra tillfällen. Information är särskilt viktig i de fall eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Läraren ska även informera rektorn om en elev kan ha behov av särskilt stöd för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 3 kap 4, 8 och 9 §§ skollagen (2010:800)

Trots att skollagen är tydlig så följs inte skollagen av Örkelljunga kommun på framförallt området vad gäller elevers rätt att få stöd och hjälp så att de klarar godkända betyg. Istället pratar man om ”ökad måluppfyllelse”, som om skollagen vore ett mål som man önskar uppfylla. Skollagen är, som namnet antyder, en lag. Lagar ska följas, även av utbildningsnämnden i Örkelljunga.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens ordförande följande:

Kommer Örkelljungas skolor att, till skillnad från tidigare, leva upp till lagen och ge alla elever den utbildning och den kunskap de har rätt till, vårterminen 2015?

Kommer särskilt stöd, till skillnad från tidigare, ges till alla de elever som behöver, så att alla elever uppnår godkända betyg, vårterminen 2015?

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga

Mikael Eskilandersson, ledamot kommunfullmäktige Örkelljunga

___________________________________________________

Interpellationen har besvarats i Kommunfullmäktige och svaret tillsammans med efterföljande debatt kan ni se om ni följer länken till Örkelljungas hemsida, där kommunfullmäktige finns inspelat. Det är under punkt 12 på dagordningen som frågan debatteras, även om vi är inne och snuddar på ämnet även tidigare under årsredovisningen från föregående år. 

Här kan ni se debatten kring Sverigedemokraternas fråga till Utbildningsnämndens ordförande, Björn Zorec (Punkt 12):

http://www.orkelljunga.se/mediaportal/orkelljunga-mediaportal.html#sammantraden